• OBJEKTIF UTAMA LOCAL AGENDA 21 PUTRAJAYA

    1. Mendedahkan komuniti Putrajaya dan sektor swasta tempatan kepada isu-isu pembangunan mampan;
    2. Menjelaskan bahawa tanggungjawab pembangunan mampan adalah tanggungjawab bersama diantara Perbadanan Putrajaya, komuniti, stakeholder dan agensi swasta yang berkepentingan;
    3. Merumus strategi dan Pelan Tindakan LA21 berdasarkan isu-isu pembangunan mampan setempat; dan
    4. Melaksana Pelan Tindakan LA21 Putrajaya dalam bentuk program/projek pembangunan mampan.