• Objektif LA 21

  OBJEKTIF UTAMA  LOCAL AGENDA 21  PUTRAJAYA

  1. Mendedahkan komuniti Putrajaya dan sektor swasta tempatan kepada isu-isu pembangunan mampan;

  2. Menjelaskan bahawa tanggungjawab pembangunan mampan adalah tanggungjawab bersama diantara Perbadanan Putrajaya, komunitistakeholder dan agensi swasta yang berkepentingan ;

  3. Merumus strategi dan Pelan Tindakan LA21 berdasarkan isu-isu pembangunan mampan setempat ; dan

  4. Melaksana Pelan Tindakan LA21 Putrajaya dalam bentuk program/projek pembangunan mampan.


  WAWASAN MASYARAKAT  LOCAL AGENDA 21  PUTRAJAYA

  "KAMI MASYARAKAT PUTRAJAYA AKAN MENGGEMBLENG TENAGA DAN SECARA  BERSEPAKAT MENJADIKAN PUTRAJAYA BANDARAYA CERIA, MESRA ALAM, SELAMAT,  BER/DENT/Tl DAN MEMPUNYAI PENDUDUK YANG BERILMU DENGAN MENGAMALKAN  NILAI-NILA/ MURNI DEMI KESEJAHTERAAN PENDUUDUK MASA KINI DAN GENERASI  MASA HADAPAN ".