• Ringkasan Fungsi Jabatan

  Kembali
   • Menyediakan Pelan Strategik Perbadanan Putrajaya dan memantau pencapaian pelan berkenaan;  
   • Menyelaras program inovasi Perbadanan Putrajaya; 
   • Mengkaji potensi aset tak alih Perbadanan Putrajaya bagi tujuan pembangunan komersial;  
   • Merancang dan melaksanakan cadangan pembangunan komersial yang diluluskan oleh Perbadanan Putrajaya;  
   • Menyediakan cadangan pembangunan komersial dan memantau pelaksanaan pembangunan;  
   • Mengkomersialkan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan melalui inovasi Perbadanan Putrajaya;  
   • Menyedia, menyelaras dan melaksanakan Pelan Strategik Ekonomi Putrajaya;  
   • Meneroka dan mengenalpasti peluang-peluang pelaburan dalam pelbagai sektor yang berpotensi menjana sumber pendapatan baharu bagi Perbadanan Putrajaya;  
   • Mengkaji dan mencadangkan pelaburan dalam sektor tertentu dalam usaha membina portfolio pelaburan yang seimbang dan pelbagai;  
   • Mencadangkan penambahan, pengurangan dan pelupusan pelaburan Perbadanan Putrajaya;  
   • Mencadangkan kepada Perbadanan Putrajaya dasar, garis panduan dan insentif berkaitan pelaburan ke atas aset Perbadanan Putrajaya;  
   • Menyediakan sasaran pelaburan, tempoh masa, keperluan modal dan penentuan tahap toleransi risiko sesuatu pelaburan;  
   • Mengkaji semula dan menambahbaik dasar atau peraturan yang sedia ada untuk menggalakkan pertumbuhan mikroekonomi di Putrajaya; 
   • Merancang dan menggubal dasar-dasar, garis panduan atau insentif baharu untuk menggalakkan aktiviti perniagaan dan pelaburan di Putrajaya; 
   • Mengadakan sesi libat urus (engagement) dengan pemain industri yang relevan; 
   • Melakukan kajian kebolehlaksanaan dan kelestarian cadangan pembangunan komersial; 
   • Mengurus pencapaian KPI Presiden dan KPI Kementerian Wilayah Persekutuan;  
   • Mengurus pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang PBT;  
   • Mengurus dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015; 
   • Merancang dan menyediakan dasar serta prosedur perjawatan dan pengurusan sumber manusia Perbadanan Putrajaya; 
   • Merancang dan melaksanakan kemajuan kerjaya dan pembangunan sumber manusia Perbadanan Putrajaya;  
   • Merancang dan melaksanakan pengambilan, penempatan, pertukaran pegawai, kenaikan pangkat dan penamatan pegawai Perbadanan Putrajaya; 
   • Mengurus maklumat perkhidmatan, emolumen, saraan, faedah, ganjaran serta kebajikan pegawai Perbadanan Putrajaya; 
   • Pembangunan Pelan Strategik ICT Perbadanan Putrajaya dan memantau pencapaian pelaksanaan Pelan Pembangunan Inisiatif ICT;  
   • Mereka bentuk, membangun dan menyelenggara sistem-sistem atau aplikasi mengikut fungsi-fungsi utama Perbadanan Putrajaya sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);  
   • Pengurusan Keselamatan ICT iaitu perkhidmatan Backup/Data Recovery Center (DRC) di Presint 14, Firewall, Intruder Detection System, Anti-virus, ISO 27001:2013 (ISMS) serta Dasar Keselamatan ICT;  
   • Mengurus perhubungan awam dan media, penganjuran majlis dan acara rasmi, lawatan dan aktiviti penggambaran, promosi pelancongan dan publisiti berkaitan Putrajaya, aduan dan khidmat pelanggan serta kombo Perbadanan Putrajaya dan pelbagai program-program kesenian dan kebudayaan; 
   • Mengurus hal ehwal pengurusan Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kompleks Pejabat Kedutaan Presint 15 dan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya Presint 11 merangkumi aspek kebersihan, keceriaan, keselamatan dan penyelenggaraan;  
   • Merancang, mengurus dan mengawal selia pelbagai aktiviti yang meliputi pentadbiran am, aset, prasarana, perkhidmatan keselamatan dan kenderaan pejabat;  
   • Mengurus hal ehwal kenderaan dan pengangkutan merangkumi aspek perolehan, tempahan, penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat, pembaharuan cukai jalan serta pengeluaran waran penerbangan; dan 
   • Merancang, mengurus, mereka bentuk, memudah cara dan memantau serta menilai inisiatif dan teknologi smart city yang diaplikasikan di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya berdasarkan Blueprint Smart Putrajaya. 
   • Merancang dan menyediakan dasar serta prosedur perjawatan dan pengurusan sumber manusia Perbadanan Putrajaya; 
   • Merancang dan melaksanakan kemajuan kerjaya dan pembangunan sumber manusia Perbadanan Putrajaya;  
   • Merancang dan melaksanakan pengambilan, penempatan, pertukaran pegawai, kenaikan pangkat dan penamatan pegawai Perbadanan Putrajaya; dan
   • Mengurus maklumat perkhidmatan, emolumen, saraan, faedah, ganjaran serta kebajikan pegawai Perbadanan Putrajaya.


   • Pembangunan Pelan Strategik ICT Perbadanan Putrajaya dan memantau pencapaian pelaksanaan Pelan Pembangunan Inisiatif ICT;  
   • Mereka bentuk, membangun dan menyelenggara sistem-sistem atau aplikasi mengikut fungsi-fungsi utama Perbadanan Putrajaya sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);  
   • Pengurusan Keselamatan ICT iaitu perkhidmatan Backup/Data Recovery Center (DRC) di Presint 14, Firewall, Intruder Detection System, Anti-virus, ISO 27001:2013 (ISMS) serta Dasar Keselamatan ICT; dan
   • Merancang, mengurus, mereka bentuk, memudah cara dan memantau serta menilai inisiatif dan teknologi smart city yang diaplikasikan di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya berdasarkan Blueprint Smart Putrajaya. 


   • Mengurus perhubungan awam dan media;
   • Mengurus penganjuran majlis dan acara rasmi, lawatan dan aktiviti penggambaran;
   • Mengurus promosi pelancongan dan publisiti berkaitan Putrajaya;
   • Pengurusan aduan dan khidmat pelanggan; dan
   • Mengurus kombo Perbadanan Putrajaya dan pelbagai program-program kesenian dan kebudayaan. 


   • Menyediakan Pelan Strategik Perbadanan Putrajaya dan memantau pencapaian pelan berkenaan;  
   • Menyelaras program inovasi Perbadanan Putrajaya; 
   • Mengurus pencapaian KPI Presiden dan KPI Kementerian Wilayah Persekutuan; 
   • Mengurus pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang PBT; dan
   • Mengurus dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015; 


   • Mengurus hal ehwal pengurusan Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kompleks Pejabat Kedutaan Presint 15 dan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya Presint 11 merangkumi aspek kebersihan, keceriaan, keselamatan dan penyelenggaraan;  
   • Merancang, mengurus dan mengawal selia pelbagai aktiviti yang meliputi pentadbiran am, aset, prasarana, perkhidmatan keselamatan dan kenderaan pejabat; dan
   • Mengurus hal ehwal kenderaan dan pengangkutan merangkumi aspek perolehan, tempahan, penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat, pembaharuan cukai jalan serta pengeluaran waran penerbangan. 


   • Mengkaji potensi aset tak alih Perbadanan Putrajaya bagi tujuan pembangunan komersial;  
   • Merancang dan melaksanakan cadangan pembangunan komersial yang diluluskan oleh Perbadanan Putrajaya;  
   • Menyediakan cadangan pembangunan komersial dan memantau pelaksanaan pembangunan;  
   • Mengkomersialkan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan melalui inovasi Perbadanan Putrajaya;  
   • Menyedia, menyelaras dan melaksanakan Pelan Strategik Ekonomi Putrajaya;  
   • Meneroka dan mengenalpasti peluang-peluang pelaburan dalam pelbagai sektor yang berpotensi menjana sumber pendapatan baharu bagi Perbadanan Putrajaya;  
   • Mengkaji dan mencadangkan pelaburan dalam sektor tertentu dalam usaha membina portfolio pelaburan yang seimbang dan pelbagai;  
   • Mencadangkan penambahan, pengurangan dan pelupusan pelaburan Perbadanan Putrajaya;  
   • Mencadangkan kepada Perbadanan Putrajaya dasar, garis panduan dan insentif berkaitan pelaburan ke atas aset Perbadanan Putrajaya;  
   • Menyediakan sasaran pelaburan, tempoh masa, keperluan modal dan penentuan tahap toleransi risiko sesuatu pelaburan;  
   • Mengkaji semula dan menambahbaik dasar atau peraturan yang sedia ada untuk menggalakkan pertumbuhan mikroekonomi di Putrajaya; 
   • Merancang dan menggubal dasar-dasar, garis panduan atau insentif baharu untuk menggalakkan aktiviti perniagaan dan pelaburan di Putrajaya;
   • Mengadakan sesi libat urus (engagement) dengan pemain industri yang relevan; 
   • Melakukan kajian kebolehlaksanaan dan kelestarian cadangan pembangunan komersial.