• Departmental Function

  Kembali
   • Menyediakan Pelan Strategik Perbadanan Putrajaya dan memantau pencapaian pelan berkenaan;
   • Mengurus pencapaian KPI Presiden dan KPI Kementerian Wilayah Persekutuan;
   • Mengurus pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang PBT;
   • Mengurus dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015;
   • Menyelaras program inovasi Perbadanan Putrajaya;
   • Merancang dan menyediakan dasar serta prosedur perjawatan dan pengurusan sumber manusia Perbadanan Putrajaya;
   • Merancang dan melaksanakan kemajuan kerjaya dan pembangunan sumber manusia Perbadanan Putrajaya;
   • Merancang dan melaksanakan pengambilan, penempatan, pertukaran pegawai, kenaikan pangkat dan penamatan pegawai Perbadanan Putrajaya;
   • Menguruskan maklumat perkhidmatan, emolumen, saraan, faedah, ganjaran serta kebajikan pegawai Perbadanan Putrajaya;
   • Pembangunan Pelan Strategik ICT Perbadanan Putrajaya dan memantau pencapaian pelaksanaan Pelan Pembangunan Inisiatif ICT;
   • Mereka bentuk, membangun dan menyelenggara sistem-sistem atau aplikasi mengikut fungsi-fungsi utama Perbadanan Putrajaya sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);
   • Pengurusan Keselamatan ICT iaitu perkhidmatan Backup/Data Recovery Center (DRC) di Presint 14, Firewall, Intruder Detection System, Anti-virus, ISO 27001:2013 (ISMS) serta Dasar Keselamatan ICT;
   • Menguruskan Perhubungan Awam dan Media;
   • Menguruskan dan menganjurkan majlis dan acara rasmi;
   • Menguruskan lawatan dan aktiviti penggambaran;
   • Menguruskan promosi pelancongan dan publisiti berkaitan dengan Putrajaya.
   • Menguruskan aduan dan khidmat pelanggan;
   • Menguruskan kombo Perbadanan Putrajaya dan pelbagai program-program kesenian dan kebudayaan;
   • Mengurus hal-ehwal pengurusan Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kompleks Pejabat Kedutaan Presint 15 dan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya Presint 11 yang merangkumi aspek kebersihan, keceriaan, keselamatan dan penyelenggaraan;
   • Merancang, mengurus dan mengawal selia pelbagai aktiviti yang meliputi pentadbiran am, aset, prasarana, perkhidmatan keselamatan dan kenderaan pejabat;
   • Mengurus hal-ehwal kenderaan dan pengangkutan merangkumi aspek perolehan, tempahan, penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat, pembaharuan cukai jalan serta pengeluaran waran penerbangan;
   • Merancang, mengurus, mereka bentuk, memudah cara dan memantau serta menilai inisiatif dan teknologi smart city yang diaplikasikan di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya berdasarkan Blueprint Smart Putrajaya.
   • Merancang dasar dan prosedur pengurusan sumber manusia.
   • Merancang dan melaksanakan pembangunan organisasi, pembangunan kerjaya serta latihan.
   • Mengurus maklumat perkhidmatan, emolumen, saraan, faedah, ganjaran serta kebajikan pegawai.
   • Mengurus prestasi pegawai-pegawai dan program pengiktirafan.
   • Merancang pembangunan ICT bagi Perbadanan Putrajaya.
   • Merancang dan mengurus ”Putrajaya Command Centre”.
   • Mengurus dan membangunkan sistem dan infrastuktur ICT.
   • Menyelenggara sistem aplikasi, perkakasan dan perisian sistem.
   • Pengurusan keselamatan ICT.
   • Mengurus perhubungan awam dan pengurusan media
   • Mempromosi produk pelancongan.
   • Mengurus acara dan aktiviti penggambaran.
   • Mengurus lawatan ke Perbadanan Putrajaya. 
   • Mengurus kombo Perbadanan Putrajaya dan program kesenian serta kebudayaan.
   • Menyediakan Pelan Strategik Perbadanan Putrajaya dan pengurusan KPI.
   • Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015.
   • Mengurus pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang PBT.
   • Mengurus dan menyelaras program inovasi.
   • Menyediakan Laporan Tahunan Perbadanan Putrajaya.
   • Mengurus Kompleks Perbadanan Putrajaya dan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya di Presint 11.
   • Mengurus tempahan Dewan Persidangan dan Auditorium.
   • Mengurus sewaan premis di Kompleks Perbadanan Putrajaya.
   • Mengurus kawalan keselamatan.
   • Mengurus kenderaan pejabat dan stor pusat.