• Ringkasan Fungsi Jabatan

  Kembali
   • Menyediakan Rancangan Audit Tahunan (RAT) untuk kelulusan Presiden dan Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya;
   • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
   • Mengkaji tahap pematuhan kepada dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang sedang berkuatkuasa;
   • Mengkaji sama ada aktiviti Perbadanan Putrajaya diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
   • Mengkaji dan menilai keberkesanan pengurusan aset bagi melindungi kepentingan organisasi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
   • Melaksana audit dalam dan mengesyorkan penambahbaikan bagi mempertingkatkan tahap tadbir urus dan kawalan dalaman di Perbadanan Putrajaya;
   • Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem operasi termasuk sistem ICT;
   • Melaporkan hasil pengauditan kepada Presiden dan membuat auditan susulan terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan;
   • Membentangkan Laporan Audit Dalam dan status terkini Daftar Pengurusan Risiko di dalam Mesyuarat Pengurusan Audit dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya;
   • Membentangkan untuk makluman, semua keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya kepada Mesyuarat Anggota Perbadanan Putrajaya;
   • Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam;
   • Mengurus pengauditan Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2015) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (MS ISO/IEC 27001:2013);
   • Merancang dan menyelaras pengurusan risiko dan pengurusan kesinambungan perkhidmatan; dan
   • Menyelenggara Daftar Pengurusan Risiko Perbadanan Putrajaya.   • Menyediakan Rancangan Audit Tahunan (RAT) untuk kelulusan Presiden dan Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya;
   • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
   • Mengkaji tahap pematuhan kepada dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang sedang berkuatkuasa;
   • Mengkaji sama ada aktiviti Perbadanan Putrajaya diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
   • Mengkaji dan menilai keberkesanan pengurusan aset bagi melindungi kepentingan organisasi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
   • Melaksana audit dalam dan mengesyorkan penambahbaikan bagi mempertingkatkan tahap tadbir urus dan kawalan dalaman di Perbadanan Putrajaya;
   • Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem operasi termasuk sistem ICT;
   • Melaporkan hasil pengauditan kepada Presiden dan membuat auditan susulan terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan;
   • Membentangkan Laporan Audit Dalam dan status terkini Daftar Pengurusan Risiko di dalam Mesyuarat Pengurusan Audit dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya;
   • Membentangkan untuk makluman, semua keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya kepada Mesyuarat Anggota Perbadanan Putrajaya;
   • Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam;
   • Mengurus pengauditan Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2015) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (MS ISO/IEC 27001:2013);
   • Merancang dan menyelaras pengurusan risiko dan pengurusan kesinambungan perkhidmatan; dan
   • Menyelenggara Daftar Pengurusan Risiko Perbadanan Putrajaya.