• Departmental Function

  Kembali
   • Menyediakan Rancangan Audit Tahunan (RAT) untuk kelulusan Presiden dan Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya;
   • Mengkaji tahap pematuhan kepada dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang sedang berkuatkuasa;
   • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
   • Memastikan aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
   • Menilai penjimatan, kecekapan dan keberkesanan penggunaan sumber-sumber Perbadanan Putrajaya;
   • Mengkaji sama ada aktiviti Perbadanan Putrajaya diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
   • Mengenal pasti masalah dan mengesyorkan langkah-langkah mengatasinya;
   • Memberi nasihat/pandangan terhadap semua aspek pengurusan dan pembangunan termasuk ICT;
   • Menentukan keberkesanan data pengurusan Perbadanan Putrajaya;
   • Melaporkan hasil pengauditan kepada Presiden dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan;
   • Membentangkan Laporan Audit Dalam di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Putrajaya;
   • Mengurus pengauditan Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001);
   • Merancang dan menyelaras pengurusan risiko; dan
   • Membangunkan dasar pengurusan kesinambungan perkhidmatan (BCM).
   • Menyediakan Rancangan Audit Tahunan
   • Mengurus dan melaksanakan audit kewangan, audit prestasi dan audit pengurusan kualiti MS ISO 9001:2015.
   • Membuat lawatan tapak serta menyediakan laporan pemerhatian dan teguran audit.
   • Mengurus dan menyelaras pengurusan risiko.
   • Menyediakan Laporan Tahunan Jabatan Audit Dalam.
   • Melaksanakan sebarang siasatan dalaman (jika perlu).