• Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

    Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

    (Akta 171 hendaklah dibaca bersama Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2002 [P.U.(A) 142/2002])