• Ringkasan Fungsi Jabatan

  Kembali
   • Memberi khidmat kesetiausahaan kepada Anggota Perbadanan Putrajaya termasuk menyediakan dan menyemak kertas-kertas mesyuarat yang akan dibentangkan ke Mesyuarat Anggota Perbadanan Putrajaya;
   • Memberi nasihat undang-undang berkenaan perkara yang dirujuk oleh Perbadanan Putrajaya dan yang berkaitan anak-anak syarikat milik Perbadanan Putrajaya;
   • Membuat penyelidikan undang-undang;
   • Mengkaji, menyemak dan mendraf dokumen undang-undang bagi memastikan kepentingan Perbadanan Putrajaya dilindungi (seperti dokumen perjanjian, memorandum persefahaman, Tender, Request for Proposal (RFP) dan Sebut Harga);
   • Menggubal rang undang-undang prinsipal dan undang-undang subsidiari;
   • Meminda dan mengubahsuai undang-undang sedia ada;
   • Menyediakan kes dan menjalankan pendakwaan di mahkamah;
   • Mengendalikan rayuan kompaun; dan
   • Menyelaras pengendalian kes guaman sivil di mahkamah dan timbangtara.
   • Memberi khidmat kesetiausahaan kepada Anggota Perbadanan Putrajaya termasuk menyediakan dan menyemak kertas-kertas mesyuarat yang akan dibentangkan dalam Mesyuarat Anggota Perbadanan Putrajaya;
   • Memberi nasihat undang-undang berkenaan perkara yang dirujuk oleh Perbadanan Putrajaya dan perkara yang berkaitan anak-anak syarikat milik Perbadanan Putrajaya;
   • Membuat penyelidikan undang-undang;
   • Mengkaji, menyemak dan mendraf dokumen undang-undang bagi memastikan kepentingan Perbadanan Putrajaya dilindungi (seperti dokumen perjanjian, memorandum persefahaman, Tender, Request for Proposal (RFP) dan sebut harga);
   • Menggubal rang undang-undang prinsipal dan undang-undang subsidiari;
   • Meminda dan mengubah suai undang-undang sedia ada;
   • Menyediakan kes dan menjalankan pendakwaan di mahkamah;
   • Mengendalikan rayuan kompaun; dan
   • Menyelaras pengendalian kes guaman sivil di mahkamah dan timbang tara.